Kontakt‎ > ‎

Cenník

Cenník zdravotných výkonov 

Naše zdravotnícke zariadenie nie je zmluvným partnerom žiadnej zo zdravotných poisťovní. Kód zdravotného výkonu a jeho definovanie je uvedené podľa Prílohy Nariadenia vlády SR 226/2005.

Klinická psychológia a psychoterapia 

Kód                             Zdravotný výkon                                                                                                                   cena

3351 Psychodiagnostické interview so súčasným zisťovaním biografickej Anamnézy na psychoterapeutické účely, s písomným záznamom, vrátane rady pacientovi / za každých začatých 45 minút/, za jedno interview                                                                                                                                       55€

 

3352   Psychodiagnostické zisťovanie anamnézy psychicky, psychosomaticky, alebo somatický chorej osoby od jednej, alebo viacerých vzťahovo významných cudzích osôb /každých začatých 45 minút/     55€

 

3353     Použitie a vyhodnotenie jednoduchých dotazníkových metód /DOPEN, BDI a podobne/          15€

 

3354     Zložitejšie a časovo náročnejšie dotazníkové metódy typu Leary a pod.                                         20€

 

3355    Výkonové a funkčné vyšetrenia jednoduchého typu /napr. Rey/                                                       20€

 

3356  Použitie a vyhodnotenie zložitejších psychodiagnostických metód pri vyšetrovaní intelektových schopností typu /WAIS III/                                                                                                                                  105€

 

3357    Komplexné prístrojové psychodiagnostické vyšetrenie vrátane dokumentácie                              40€

 

3358    Jednoduchšie projektívne techniky /napr. Baum/                                                                                25€

 

3359    Zložitejšie a časovo náročnejšie projektívne techniky typu Hand test                                              40€

 

3360    Náročné projektívne techniky typu Rorschach                                                                                    105€

 

848      Krízová psychoterapeutická intervencia /45 minút/                                                                            85€

 

855     Nácvikové postupy /autogénny tréning, Jacobson/v rámci individuálnej liečby vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta /25 min/                                                                                                          30€

 

856   Nácvikové postupy /autogénny tréning, Jacobson/v rámci skupiny/2-12 účastníkov/ vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta -30 min./za osobu                                                                    20€

 

857      Nácvikové postupy /autogénny treníng, Jacobson/vrámci skupinovej Liečby detí, alebo  mládeže vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta -30 min. /2-10 účastníkov/za osobu                     20€

 

858      Liečba jednotlivca pomocou hypnózy vrátane verbálnej intervencie /30 min/                              65€

 

867      Individuálna psychoterapia /45-50 minút/                                                                                             55€

 

868      Skupinová psychoterapia /90 minút/osoba                                                                                           20€

 

870      Rodinná psychoterapia /90min/                                                                                                               95€

 

3361   Verbálna intervencia pri psychosomatických, alebo somatických Chorobných stavoch /každých začatých 20 min/                                                                                                                                                        25€

 

3362    Poučenie a vedenie rodinného príslušníka, alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého /každých začatých 15min/                                                                                                      20€

 

869     Individuálna psychoterapeutická intervencia s využitím špeciálnych foriem, metód a prostriedkov /napr. muzikoterapia, arteterapia a pod./ 60 min                                                                                             80€

 

3363   Podporné vedenie osoby/osôb/, ktorá je vo vzťahu, alebo v kontakte s dieťaťom, alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením, alebo liečbou chorého /45 min/                                                                               55€

 

3364    Racionálna krátkodobá náhľadová terapia /45-50 min/                                                                     55€

 

3365    Korekčné vyšetrenie vývinu                                                                                                                      105€

 

3366    Vedenie komunity /do 45 min/                                                                                                                 60€

 

Ostatné zdravotné úkony


Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie strelnej zbrane a streliva                                  80€

 

Párová psychoterapia /45min/                                                                                                                            60€

 

Sexoterapia /45 min./                                                                                                                                            60€

 

Zdravotnícke výkony realizované v anglickom jazyku za príplatok 50% z ceny uvedenej vyššie

 

Zdravotnícke úkony mimo ordinačných hodín v pracovný deň za príplatok 50% z ceny uvedenej vyššie.

 

Storno poplatok – podľa ceny objednanej služby.

 

Spôsob výberu platby

Na mieste v hotovosti do VRP MFSR. Za úhradu bude vystavený pokladničný blok podľa vzoru vystaveného v čakárni našej ambulancie.

Bezhotovostne pri odbere väčšieho množstva služieb je možné dohodnúť platbu  na podnikateľský účet, na základe nami vystavenej faktúry.

Ceny sú stanovené dohodou.


Reklamačný poriadok

Účelom reklamačného poriadku je sprehľadniť vzťahy medzi pacientom a klinickým psychológom, psychoterapeutom. Lehoty na podanie a vybavenie reklamácií:

Pacient je povinný reklamáciu bezodkladne ohlásiť zdravotníckemu pracovníkovi najneskôr do 10 pracovných dní. Po uznaní reklamácie musí byť reklamácia prijatá najneskôr do 5 pracovných dní a náprava zjednaná /napríklad v prípade chýb v psychologickom, či psychoterapeutickom náleze/ najneskôr do 15 pracovných dní, ak sa dá aj bezodkladne.

 

Všeobecné ustanovenia

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom Neštátnom zdravotníckom zariadení sa riadi zákonnými ustanoveniami a to najmä ustanoveniami Zákona MZSR č 578/2004 Z.z. O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a vyhláškou MZ SR 542/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.

Ceny v cenníku sú tvorené dohodou  Cena je stanovená dohodou podľa zákona NR SR o cenách č.18/1996  v znení neskorších predpisov.

 

PhDr. Jaromíra Jánošková

 

                                        


Comments